Biz hakda

Kompaniýa hakda

Tiantai Cybertron Import & Export Trading Co., Ltd., Zhejiang welaýatynyň Taizhou şäheriniň Tiantai etrabynda ýerleşýär. Kompaniýa 2011-nji ýylda esaslandyryldy.

“Tiantai Cybertron Import & Export Trading Co., Ltd.” ýokary hilli awtoulag önümleri bilen üpjün etmek üçin R&D, dizaýn, önümçilik we satuwy birleşdirýän hünärmen kompaniýadyr.

Hil syýasaty

Müşderiniň kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin howpsuzlyk çäreleri CE.rohs California 65 şahadatnamasy. Kompaniýa ISO9000 kepilnama ulgamyndan we BSCI kepilnamasyndan geçdi.

Gözleg we gözleg topary

Biziň öz gözleg toparymyz bar, her dürli täze önümleri ösdürmäge synanyşýarys we müşderileriň isleglerine görä yzygiderli öwrenýäris we täzeläp durýarys.

Bizi saýlaň

Senagat tarapyndan ykrar edilen güýç we önümiň hili. Durmuşyň dürli gatlaklaryndan bolan dostlary görmäge hoş geldiňiz. Tälimçilik we iş gepleşikleri.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Kompaniýa, dünýäniň islendik sebitine ýokary hilli önümler we hyzmatlar bermek üçin on ýyldan gowrak önümçilik, gözleg we ösüş we satuw tejribesi bar. Kompaniýalar, bütewilige, müşderi hyzmatdaşlygynyň tejribesine we müşderileriň ýeňiş gazanmak düşünjesine, awtoulag gün blokuny, Awtoulag gar galkany, Çybyn örtügi, Elektrostatik film stikeri, Awtoulag saklaýyş gutusy, Awtoulag oturgyç örtügi Awtoulagyň poly MATS, Awtoulag eşikleri, Awtoulag haýwanlary üçin düşek. Zawod LOGO-nyň dürli görnüşlerini we görnüşlerini özleşdirip biler. Hususylaşdyrma nusgasyny almak üçin karta goldawy. Her hili çözgüt hödürlemek üçin hünärmen. Kompaniýanyň on ýyldan gowrak awtoulag üpjünçiligi önümçilik tejribesi bar. Professional awtoulag satuw we önümçilik güýji bilen üpjün edýär. Material materiallary çap etmek tehnologiýasy üçin awtoulag üpjünçiligini doly kanagatlandyryň. Müşderiler üçin netijeliligi we önümiň hilini dörediň Bäş yklymyň 50-den gowrak ýurdunda kakao ýolbars aldl ect ýaly käbir uly supermarket müşderileriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin iş üpjün edýäris. Şeýle hem, uly awtoulag kompaniýalary, uly çalgy ýaglary, teleýaýlymlar, awiakompaniýalar, banklar, ätiýaçlandyryş kompaniýalary we ş.m. ýaly käbir uly markalar üçin mahabat sowgatlaryny düzýäris.