Awtoulag ýasama önümçiligi

Gysga düşündiriş:

Univershliumumy görnüşi we ululygy awtoulaglaryň, ýük awtoulaglarynyň, awtoulaglaryň we ulaglaryň köpüsi üçin niýetlenendir. Awtoulagyňyzyň polunyň çyzgysyny kesmek üçin diňe gaýçy gerek. Arkaňyzy çekmän, ýassygy goýup bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Awtoulag ýalňyş mat

Univershliumumy görnüşi we ululygy awtoulaglaryň, ýük awtoulaglarynyň, awtoulaglaryň we ulaglaryň köpüsi üçin niýetlenendir. Awtoulagyňyzyň polunyň çyzgysyny kesmek üçin diňe gaýçy gerek. Arkaňyzy çekmän, ýassygy goýup bilersiňiz. Iň oňat bezegi tapýançaňyz sapakdan geçiň!

car-foor-mat-(9)
car-foor-mat-(7)
car-foor-mat-(8)
car-foor-mat-(6)

Ösen öndürijilikrezin polimer formulalary, döwülmezligi, döwülmezligi ýa-da deformasiýa edilmezligi üçin aşa şertlerde synag edildi. 100% yssyz ýokary hilli polimer, aýakgapymyz yssyz we zähersiz bisfenol A. Ulaglar zyýanly himiki serişdelere we ýakymsyz yslara sezewar bolmaz. Gapy ýokary temperaturada ýapylanda-da üýtgeşik ys ýok, şonuň üçin ulaglara girenlerinde ähli ýolagçylar howpsuz (howa çalşygy zerur däl)!

Suw geçirmeýän-Üýtgeşik gurluşyk Çyzykly we diagonally gerişler, duzak ukybyny ýokarlandyrmak üçin bu matalaryň çuň gaplaryna strategiki taýdan ýerleşdirilýär. Suw, gar, palçyk we galyndylar gözegçilik astynda saklanýar we ulagdan gaçmaz. Süýşmäge garşy tutawaç - rezin aşagy bilen gysylýar, şonuň üçin ýassyk hemişe ýagdaýynda durýar - ergonomiki çukur ýokarda, bu bolsa aýaklaryňyza has köp çekiş we rahatlyk berer.

car-foor-mat-(5)
car-foor-mat-(1)
car-foor-mat-(3)
car-foor-mat-(4)

Rezin pollar ähli möwsümlerde awtoulagyňyzy poluň we harabalygyň täsirinden gorap biler; Gowulaşan has çuňňur ýörelge suwy, gary we palçygy ýerleşdirip biler; Haly dyrnaklaryna garşy süýşmek, poluň düşeginiň nol derejesini pes howada saklap biler: pol düşegi kostýumy islendik ulag üçin diýen ýaly amatly bolar ýaly döredildi; Olar nol aşaky howada awtoulag matalarynyň egrilmezligi, ýarylmazlygy ýa-da gatylaşmazlygy üçin niýetlenendir: awtoulaglaryň öň we yzky oturgyçlaryny uzak wagtlap arassa saklaň we dürli agyr matalar bilen enjamlaşdyryň; Asyl poly hemişelik gazondan we kirden goraň: awtoulagyňyzyň her bir jikme-jigi ajaýyp görünmeli; Içki we daşarky arassalaýjy eşiklerimizi, awtoulag ýuwujy we mumy haltalarymyzy, goraýjy serişdeleri, teker köpügini, obýektiw we aýna idegini, howa sowadyjylary barlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň