Awtoulag oturgyjynyň üstünde nagyşly gara kebelek

Gysga düşündiriş:

Esasy önümlerimiz awtoulag oturgyçlary, awtoulag oturgyçlary, awtoulag rullary, pol düşekleri we ş.m. Maksadymyz ähli müşderilerimize ekologiýa taýdan arassa, amatly we howpsuz önümler bermek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Awtoulag oturgyjynyň üstünde nagyşly gara kebelek

Material: Poliester matasy, reňki: gara ýagdaýy: täze belgisi: 9

Embroidered-black-butterfly-on-car-seat-cover-(2)
Embroidered-black-butterfly-on-car-seat-cover-(8)

Önüm aýratynlyklary

1. Howpsuzlyk: howa ýassygy öňdäki oturgyçlaryň iki gapdalynda gabat gelýär.
2. tagamsyz: aýratyn yssyz oturgyç örtüklerini öndürmek üçin ekologiýa taýdan arassa materiallary saýlaýarys;
3. Fermuar dizaýny: Yzky oturgyç gapagyny 40/60 50/50 60/40 bölüp bilýän fermuar ulanýarys.
4. Owadan: Dürli reňkdäki poliester tikiş awtoulagyňyzyň içini birnäçe sekuntda üýtgedip biler;
5. -hli taraplaýyn gorag arkasy materialy oturgyjyň arka tarapyny doly örtýär.
6. Easyeňil arassa kir ýuwýan maşyn we howany guratmak.
7. Awtoulag oturgyjyňyzy we yzky oturgyjyňyzy aýyrmazdan gurmak aňsat. Oturgyç gapagy, gurnamany has amatly edýän berk wilka we elastik zolak kabul edýär.

Embroidered-black-butterfly-on-car-seat-cover-(3)

Önümler umumy hereketlendirijiniň oturgyçlary üçin amatlydyr. Awtoulaglaryň, ýük awtoulaglarynyň, ulaglaryň we awtoulaglaryň iň pes yzky oturgyçlary üçin amatly. Aýyrylýan başlyk howa ýassygy bilen gabat gelýär. Bu elementiň size laýykdygyny ýa-da ýokdugyny bilmeseňiz, awtoulagyňyzyň ýylyny, öndürijisini we modelini aýdyň, biz size zerur zady taparys. Ekranyň ekranynyň we yşyklandyrylyşynyň tapawudy sebäpli möhüm maglumatlar, reňkde azajyk gyşarma bolup biler. Oturgyç gapagynyň gapdal bölegi howa ýassygy bilen gabat gelýär. Bu ýörite sapak bilen tikilýär, şonuň üçin gurnama wagtynda gaty çekmäň, bu ýarylmagyna sebäp bolup biler. Adatça, kelläniň başynda çeňňekler bolýar. Önüm hakda soraglaryňyz bar bolsa, ilki bilen habarlaşyň.

Embroidered-black-butterfly-on-car-seat-cover-(10)
Embroidered-black-butterfly-on-car-seat-cover-(12)

Aýratynlyklary we jikme-jiklikleri

Univershliumumy ululyk, pes çelekli awtoulag oturgyçlarynyň köpüsine laýyk bolup biler,
Öňki awtoulag oturgyjy, howa ýassygy bilen gabat gelýär,
Yzky oturgyç 40/60 50/50 60/40 bölünip bilner
Örän aňsat gurnama, awtoulag oturgyçlaryňyzy sökmegiň zerurlygy ýok
Ekologiýa taýdan arassa materiallar, aňsat arassa

Embroidered-black-butterfly-on-car-seat-cover-(1)
Embroidered-black-butterfly-on-car-seat-cover-(16)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň