Iň ýokary oturgyç örtügi

Gysga düşündiriş:

Biziň wezipämiz, garaşyşlaryňyzdan has ýokary bahada saýlanan ajaýyp awtoulag bölekleriniň köpüsini elýeterli bahalarda üpjün etmek. Müşderilere iň täsirli we dostlukly aragatnaşyk, amatly amallar we çalt eltip bermäge elmydama çalyşýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Oturgyç gapagy

Biziň wezipämiz, garaşyşlaryňyzdan has ýokary bahada saýlanan ajaýyp awtoulag bölekleriniň köpüsini elýeterli bahalarda üpjün etmek. Müşderilere iň täsirli we dostlukly aragatnaşyk, amatly amallar we çalt eltip bermäge elmydama çalyşýarys. Bazardaky markalaryň we modelleriň köpüsi üçin ýokary hilli oturgyçlar we awtoulag örtükleri, gorag aýakgaplary, deri rul rullary we ş.m. ýaly dürli awtoulag böleklerini hödürleýäris. Funksiýalara we jikme-jikliklere 2 sany öň çelek, 1 oturgyç örtügi we 5 sany baş ýassyk ýassygy girýär we gapagyň ýokarsynda ýassyklary aňsat goýmaga kömek edip biljek “Velcro” açylýar. Mata saçagymyzyň uzynlygy 52 dýuým. Material çydamly, amatly we dem alýan ýokary hilli matadan, arassalamak aňsat, maşyn ýuwulýan we howa bilen guradylan. Adaty we gyzdyrylan oturgyçlary ýerleşdirmek üçin döredilen umumy programma ähli oturgyçlara (awtoulaglara, ýük awtoulaglaryna, awtoulaglara we ulaglara) laýyk gelýär. Bu ulgam öň tarapdaky howpsuzlyk howa ýassygy we yzky aýralyk funksiýasyna gabat gelmeýär. At münmegiň stili we iň batyrgaý dizaýnymyz. Galyň zolaklary urmak, elbetde, ünsi özüne çeker. Islendik içerki gabat gelýän reňkler köp. Qualityokary hilli matamyzyň arkasynda 3 mm köpükli ýassyk bar, ol ýylylygy bölüp biler we iň yssy temperaturada-da sizi sowuk we rahat saklap biler.

seat-cover-(11)
seat-cover-(6)

Bukja öz içine alýar: 2 Öňki çelek örtükleri, 1 arka oturgyç, 5 sany baş örtük.

Material: Zolakly paneller bilen tekiz eşik / poliester.polester arassalaýjy maslahat: Maşyn ýuwulýan, howa gury.

Öň tarapy:gapdal howa ýassygy gabat gelýär - resmi taýdan synagdan geçirilýär - ýörite tikiş usuly howa ýassygynyň täsirine çişmegine mümkinçilik berýär. Öňki oturgyjyň arka tarapy, saklamak üçin açyk jübüli çydamly uzyn mata bilen ýasalýar .; Gizlenen velkronyň açylmagy we sazlanyp bilinýän gaýyşlar şemal gurmagy, aýyrmagy we gaýtadan birikdirmegi üpjün edýär

Aýratynlyklary

Daglaryň öňüni alyň - Bu oturgyç örtükleri täze awtoulagyňyz üçin, hatda täze awtoulagyňyz üçin hem ajaýyp. Awtoulag oturgyjymyz, awtoulagyň içindäki dökülmeleriň we tegmilleriň öňüni alyp biler. Dem alýan materiallar daily Gündelik gatnaw wagtynda * rahatlyk almak üçin ýörite saýlanan materiallary ulanýarys. Qualityokary hilli poliester daşky gatlagy ulag süreniňizde sowuk we rahat bolmagy üçin güýçlendirilen howa çalşygyny üpjün edýär. Moda dizaýny car awtoulagyňyzy täze görnüşe öwüriň we gaýdyp geliň. Oturgyçlaryň doly toplumy, içki bezege reňk goşmagy aňsatlaşdyrýan, tikiş bezegi bilen ajaýyp iki reňkli dizaýna eýedir. Gurmak aňsat new täze awtoulag maýa goýumyňyz hem çalt bolup biler. Simpleönekeý 3 basgançakly gurnama işimize laýyklykda öňdäki gapagy we baş örtügini guruň. Univershliumumy ulanylyş - oturgyç örtügimiziň dizaýny, awtoulaglar, ýük awtoulaglary, awtoulaglar we ulaglar ýaly ulaglaryň köpüsine laýyk gelýär. Garnituralaryň mysallary üçin önüm suratlarymyzy barlaň. "Kämil" laýyklygy döretmek üçin goşmaça iş gerek bolup biler.

seat-cover-(15)
seat-cover-(16)
seat-cover-(17)
seat-cover-(18)
seat-cover-(19)
seat-cover-(8)
seat-cover-(3)
seat-cover-(7)
seat-cover-(5)
seat-cover-(4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň