Habarlar

 • Awtoulagyň öň we yzky oklýuziýasy.

  Öňki gün şöhlesiniň köp görnüşi ýok, köplenç iki görnüşli alýumin folga we dokalan matalar bar. Alýumin folga adatça “ýeňil tagta” görnüşine we nagyş görnüşine bölünýär. Ululygy, adatça, kiçi awtoulaglaryň köpüsi üçin amatly 60 * 130 sm. Uçurym ...
  Koprak oka
 • Sun protection strategy for driving in summer

  Tomusda ulag sürmek üçin gün goragy strategiýasy

  Tomus awtoulag üçin ullakan synag, üznüksiz ýokary temperaturaly howa awtoulag we eýesine zyýan ýetirmek aňsat, şonuň üçin awtoulagyň gün şöhlesini nädip bermeli? Awtoulagyň gün şöhlesini Tomusda, awtoulagdaky ýylylygy netijeli izolirlemek üçin birnäçe şöhlelendiriji gün şöhlesini taýýarlaň. Ma bar ...
  Koprak oka
 • How to protect the car from the scorching sun?

  Maşyny yssy günlerden nädip goramaly?

  Häzirki wagtda awtoulag islegi gurşawynda, howa yssy bolanda her kimiň ulaga girmek duýgusyny başdan geçirendigine ynanýaryn. Sauna girmek üçin pagta örtülen penjek geýen ýaly. Kän däl. Şeýle şertlerde diňe bir ýokary temperatura däl-de, çydamaly bolarsyňyz ...
  Koprak oka
 • Window film can “make your riding smarter” and protect your skin and eyes from the sun

  Penjire filmi “münmegiňizi has akylly” edip, deriňizi we gözleriňizi güneşden gorap biler

  Waşington, 2021-nji ýylyň 21-nji iýuny / PRNewswire / - Awtoulag penjireleriniň filmlerini öndürmekde we hünär taýdan gurnamakda ulanylýan köp derejeli tehnologiýa, ulaglaryň, ýük awtoulaglarynyň ýa-da ulaglaryň üpjünçiliginde bolsun, adaty awtoulag aýnasy ýaly "münmegiňizi has akylly edip biler". awtoulaglar. Int-e görä ...
  Koprak oka