Awtoulag saklaýyş gutusy üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

Yzky oturgyç awtoulag magistral saklaýyş sumkasy: awtoulaglar, ýük awtoulaglary, pikap awtoulaglary, jipler ýa-da ulagyň ulagy uly awtoulag saklaýyş gutusy we azyk sumkasy gutusy üçin bukulýan yzky oturgyç gutusy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Awtoulag saklaýyş gutusy

Yzky oturgyç awtoulag magistral saklaýyş sumkasy: awtoulaglar, ýük awtoulaglary, pikap awtoulaglary, jipler ýa-da ulagyň ulagy uly awtoulag saklaýyş gutusy we azyk sumkasy gutusy üçin bukulýan yzky oturgyç gutusy.
Önümlerimiz dizaýn taýdan özboluşly, köp taraply we ulanmak aňsat. Her bir model el bilen ýasalan we çydamly bolup, awtoulagyňyza ýönekeý amatlylyk goşýar. Bu agyr magistral bezegi diňe iň oňat materiallardan ýasalýar, sebäbi ýakyn ýyllarda lezzet alarsyňyz diýip umyt edýäris. 600 deniýer poliesterden ýasaldy. Güýçli diwar we aşaky plastinka sebäpli çydamly we gaty gaty, görnüşini saklar.

Vehicle-storage-box-(3)
Vehicle-storage-box-(1)

Çagalaryňyzy mekdebe iberýärsiňizmi, zatlary çalt almak üçin azyk dükanyna gidiň ýa-da iş ýygnaklaryna gatnaşyň, bu gündelik işleriň hemmesi awtoulagda bir zat saklamagy talap edýär. Indi ýeke-täk mesele, aňyrsyndaky zatlaryň betbagtçylyk sebitlerine meňzeş bolmagy gaty bulaşyk bolup biler. Awtoulagyňyzyň sütünine aňsatlyk bilen çykýan ähli dökülmelerden we bulaşyklyklardan ýadadyňyzmy? Roadoluň magistralyna taşlanan ähli azyk önümlerini eşitmekden has bizar ediji zat ýok. Şeýle bolsa, oňurgaly guramaçy gerek! Esasy guramaçynyň, dürli esbaplary aňsatlyk bilen ýerleşdirip bilýän giň esasy bölümi bar. Daşarky tor jübüleri we flap jübüleri kiçi zatlary saklamak üçin ulanylýar. Indi jaýlanan ýerini tapmak üçin bir tonna zady tabşyrmak hökman däl. Guramaçy gerek däl bolsa, ony saklamak üçin sumka öwrüp bilersiňiz. Magistral bezegi ýokary derejeli 600D Oksford matasyndan ýasalýar, gapdal diwar we aşaky plastinka gaty çyzylýar we berk gurluşyny saklap bilýär, kynçylyk ýok! Arassa awtoulag bagtly awtoulag! Şonuň üçin garaşmaň, esasy guramaçyny tapyň we tertipläp başlaň! Magistral guramaçysy barada haýsydyr bir meseläňiz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz

Vehicle-storage-box-(5)
Vehicle-storage-box-(4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň